Virtuální univerzita třetího věku v Jičíně

Knihovna do odvolání ruší společná setkání posluchačů VU3V z důvodu epidemiologické situace. Za této mimořádné situace nebude mít vzniklá absence vliv na hodnocení plnění studijních povinností. Doporučujeme čas společné výuky nahradit formou samostudia a přímý kontakt elektronickou komunikací. Technická i administrativní podpora kurzů bude i nadále k dispozici, původní časový harmonogram a povinnost plnit průběžné a závěrečné testy zůstávají beze změny.

Termíny přednášek na aktuální semestr

Leonardo da Vinci (1452–1519): renesanční uomo universale

3. února 2020 9.00 – 12.00 + administrativa
17. února 2020 9.30 – 11.30
3. března 2020 9.30 – 11.30
16. března 2020 9.30 – 11.30
30. března 2020 9.30 – 11.30
14. dubna 2020 9.30 – 11.30

Čínská medicína v naší zahrádce

10. února 2020 9.00 – 12.00 + administrativa
24. února 2020 9.30 – 11.30
9. března 2020 9.30 – 11.30
23. března 2020 9.30 – 11.30
6. dubna 2020 9.30 – 11.30
20. dubna 2020 9.30 – 11.30

Eseje studentů VU3V

Studenti VU3V píší eseje jako součást nepovinné části studia. Nejlepší z nich jsou pak vystaveny na stránkách e-senior Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Nejlepší práce studentů jičínského konzultačního střediska zveřejňujeme i zde.

Jitka Knorová: Dějiny oděvní kultury
Dana Malá: Etická výchova
Vilém Hofman: Mariánská zahrada na panství Schliků
Vilém Hofman: Osloveni barokem
Vilém Hofman: Příběh umění

Co je virtuální univerzita třetího věku?

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze. Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.

VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy. Na následné samostatné studium podle individuálně zvoleného tempa a testy včetně nepovinné samostatné práce po každé přednášce se předpokládá doba 14 dní. Své studium si senioři mohou rozšiřovat dalšími doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným tématům na internetu.

Základní počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se senioři velmi rychle naučí a postupně si osvojí – i podle vzoru svých spolužáků – ovládání internetu, popř. e-mailovou komunikaci. Postupné nenásilné ovládání počítače je pro seniory nedílným pozitivem, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

Pozitivem Virtuální U3V je pro seniory – mimo získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni – i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopováni.

Všeobecné podmínky studia – účastník VU3V

Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS.

Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce včetně celkového závěrečného testu. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze.

Bude-li mít senior zájem o další studium, může pokračovat ve svém KS ve studiu dalšími zvolenými tématy.

Podmínky přijetí seniora ke studiu

Kdo může studovat:

 • osoby se statusem důchodce
 • invalidní důchodci bez rozdílu věku

Podmínky studia:

 • vyplněná a KS potvrzená přihláška
 • zaplacený studijní poplatek

Jak studium probíhá?

Průběh přednášky:

 • Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní.
 • Účastníci sledují přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu na plátno.
 • Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test (poté samostatně, včetně závěrečného testu.)
 • Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu (nebo v tištěné podobě – sylabus) individuálně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál jsou seniorům přidělovány na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

Senioři společně zhlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní (podle harmonogramu konkrétního KS) vždy jednu novou natočenou přednášku – umístěno na Seniorském portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá kontaktní osobou řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím elektronické komunikace v prostředí portálu VU3V zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi.

Časový prostor následujících čtrnácti dnů může každý senior samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Pokud má senior problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, KS nabídne možnost konzultací. Pokud je pro seniora vyhovující tištěná podoba přednášky, může studovat z připraveného textu (sylabu).

Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.

Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí o samostudiu, popř. nejasnostmi při studiu v předchozí přednášce či doplněním souvisejících informací, které si senioři rádi samostatně vyhledávají v dostupné literatuře nebo na internetu. V případě nejasností je možné se společně vrátit k jednotlivým sekvencím předcházející přednášky a upřesnit si eventuální nejasnosti. Teprve poté následuje další – nová – přednáška.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:

 • účast na společných přednáškách – podpis prezenční listiny (omluva možná 2x, nutno samostatné doplnění přednášky)
 • minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky (počet vypracování testů je neomezený)
 • samostatně vypracovaný závěrečný test (jen jedna možnost vypracování závěrečného testu)

Nepovinně:

 • vypracování eseje na dané studované téma
 • účast na Závěrečném semináři / promoci

Ukončení semestru

Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Závěrečný seminář plní pro seniory rovněž společenskou a sociální stránku studia. Odpolední volný program (návštěva hradu, zámku, technické či přírodní památky, muzea apod.) v dané lokalitě pak poznávací a kulturní část.

Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

Studijní program „Svět okolo nás“

Další kurz (semestr) obsahuje 6 přednášek na zvolené téma:

 • Astronomie (4 přednášky)
 • Barokní architektura v Čechách
 • Cestování – co jste možná nevěděli
 • České dějiny a jejich souvislosti
 • České dějiny a jejich souvislosti II
 • Čínská medicína v naší zahrádce
 • Dějiny oděvní kultury I
 • Dějiny oděvní kultury II
 • Dějiny oděvní kultury III
 • Etika jako východisko z krize společnosti
 • Evropské kulturní hodnoty
 • Genealogie. Hledáme své předky
 • Gian Lorenzo Bernini – génius evropského baroka
 • Historie a současnost české myslivosti
 • Hudební nástroje
 • Kouzelná geometrie
 • Lesnictví
 • Lidské zdraví
 • Obklopeni textilem
 • Osobní finance
 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
 • Potraviny a spotřebitel
 • Umění rané renesance v Itálii
 • Včelařský rok
 • Vývoj a současnost Evropské unie
 • Využití informačních technologií do roku 2009
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • Život s energií

Poplatky

Studijní poplatek: podle zvoleného kurzu
Nepovinně: za tisk sylabů, cestovné – účast na Závěrečných seminářích, promoci

Kontakt

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Denisova 400, 506 01 Jičín | ukázat na mapě
telefon: 493 532 833

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět