Změna na úseku regionálních funkcí

Tento rok došlo v knihovně na úseku regionálních funkcí k personálním změnám. Začátkem tohoto roku nastoupila na pozici pracovnice úseku regionálních funkcí nová kolegyně Jana Jiřišťová. Vystřídala dlouholetou a zkušenou knihovnici paní Michlovou, která odchází do důchodu. Ta se snažila během krátké doby předat alespoň část ze svých zkušeností. Oběma přejeme mnoho úspěchů v budoucím životě.

Knihy a Dana Michlová

Má svoji přirozenou autoritu, vyplývající z její vysoké odbornosti a celoživotních zkušeností z práce v knihovnictví, které ráda předává svým kolegům. Vychovává nejen další generace knihovnic a knihovníků, ale i čtenářů. Číst dál →

Aktivní knihovnice Alena Pospíšilová

Hlavní moje vzpomínka se váže ke knihovně, která zde byla umístěna. Dokonce si pamatuji dodnes kousek básničky z jedné krásně ilustrované knížky. Svět kolem knih a knihoven nakonec naplnil celý můj život. V roce 1972 jsem nastoupila po maturitě do Okresní knihovny v Semilech. Číst dál →

Zábava s knihovním zákonem

logo 100 let knihovního zákonaKnihovna Václava Čtvrtka v Jičíně plánuje koncept oslav stoletého výročí prvního knihovního zákona. Vyzývá proto další knihovny k připojení se k akcím, které mezi sebou mohou knihovny sdílet. Jde především o akce pro děti a mládež, ale zapojit se můžou i celé rodiny. Číst dál →

Snídaně v knihovně

snídaně v knihovněKnihovny Jičínska se každoročně připojují k celostátní akci Březen měsíc čtenářů. Proto se v pátek 1. března na snídani v knihovně setkaly vedoucí městských knihoven regionu v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně se zástupci regionálních médií. Číst dál →

Výkon regionálních funkcí

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je na základě smlouvy ze dne 29. 1. 2002 uzavřené se SVK Hradec Králové pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí na okrese Jičín. Regionální funkce knihoven podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci zajišťuje pověřená knihovna základním knihovnám v regionu především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb, které jsou poskytovány menším městským a především obecním knihovnám v příslušném kraji.

Oddělení regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně zajišťuje tyto služby:

  • tvorba výměnných knihovních fondů pořízených z rozpočtu kraje, jejich cirkulace a distribuce
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • servis automatizovaného knihovního systému (AKS)
  • statistika knihovnických činností
  • pomoc při administraci webových stránek knihoven

Pro více informací můžete nahlédnout do příručky Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Standard pro dobrou knihovnu – metodický pokyn Ministrestva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Standard pro dobrý knihovní fond – metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky.

Síť obsluhovaných knihoven

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je základní knihovna pověřená výkonem RF.

Obsluhuje 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem a 64 knihoven s dobrovolným knihovníkem, více adresář knihoven regionu. Jednotlivé knihovny můžete najít v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR.

Metodickou pomoc poskytujeme knihovně Regionálního muzea a galerie Jičín.

Do regionálního knihovního systému (REKS) je napojeno 37 místních knihoven regionu. Tyto knihovny jsou plně automatizovány a mají katalog vystavený na svých webových stránkách (v rámci budování celookresního souborného katalogu).

Místní knihovna Vidonice byla napojena na Verbis Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce, pod kterou jako pobočka patří.

Webové stránky má 60 knihoven.

Legislativní rámec

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovna v Jičíně byla pověřena Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové výkonem RF pro knihovny okresu Jičín.