Vyberte si besedu v knihovně: 1.–5. třída ZŠ

Jak se chodí do knihovny

Proč a pro co se chodí do knihovny, co všechno v knihách najdeme, proč číst.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Jak vzniká knížka

Povídání o spisovatelích, ilustrátorech, vydavatelích a dalším.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Kritické čtení

Práce se čtenářem na rozvoji čtenářské gramotnosti s cílem dosáhnout schopnosti porozumět psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k rozvoji vlastních vědomostí.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Biblioterapie

Naučit se zvládat zátěžovou situaci pomocí četby.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Pohádky

České, evropské, světové – lidové, autorské, veršované, prozaické.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Václav Čtvrtek

Čtvrtek a Jičín, jičínské literární inspirace.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Pověsti

České a regionální.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Neotesánek

Základy společenského chování pro ty úplně nejmenší.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Český rok

Poezie, písně, hádanky, pranostiky.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Sláva nazdar výletu

Vlastivěda pro 4.–5. třídu.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Vánoce

Původ Vánoc, křesťanské slavení Vánoc, Vánoce v umění.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Velikonoce

Velikonoční symboly a tradice.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Už žádné výmluvy

Práce s motivační knihou Dr. Wayne W. Dyera.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Miltonovo tajemství

Práce s knihou Eckharta Tolleho o tajemství moci přítomného okamžiku.

besedu zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Hudební nástroje

Krátké seznámení s pojmem a historií hudebních nástrojů, základní rozdělení nástrojů s hudebními ukázkami, závěrečný kvíz a doplňovačka.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Komiksová dílna

Seznámení s počátky komiksu a krátké představení různých komiksových knih, poté hravé tvoření a vytváření originálních komiksů inspirovaných knihami Kláry Smolíkové.

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

LITERÁRNÍ CESTOVKA

Putování po stopách slavných spisovatelů, návštěva míst s nimi spojených, hledání jejich literární inspirace, snaha o pochopení dalších souvislostí a odkazů v literárním díle.

Jak Jičín k Rumcajsovi přišel

Jak se stal Vašík Cafourek slavným spisovatelem, seznámení se s dílem Václava Čtvrtka, soutěžní úkoly a poté putování po stopách spisovatele a jeho hrdinů po Jičíně – kam chodil Vašík do školy, dům dědečka Fejfara, rybník Kníže, Rumcajsova ševcovna, hledání lesa Řáholce z Valdické brány, Galerie Radka Pilaře – 2 km.

program zajišťuje: Věra Trybenekrová,
trybenekrova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Hobit

vhodné pro 5.–9. třídy ZŠ
Putování po Středozemi. Žáci se seznámí s autorskou tvorbou J. R. R. Tolkiena. Pomocí úkolů budou putovat po mapě Středozemě. Narazí tak na dějotvorné prvky díla. V závěrečné diskuzi se pokusí nastínit výhody a nevýhody filmových zpracování literární látky.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
komunikativní: obhajuje svůj názor, vhodně argumentuje a reaguje na návrhy druhých
k řešení problémů: využívá získané informace a hledá řešení svého úkolu
k učení: propojuje informace a efektivně je využívá v procesu učení
pracovní: dodržuje stanovená pravidla

Zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (rozpoznává výrazné rysy autora; uceleně reprodukuje přečtený text).

Zapojuje průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě; rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci)
Environmentální výchova (rozvíjí vnímavý přístup k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví).

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Od Stmívání po Drákulu

vhodné pro 5.–9. třídy ZŠ
Pátrání skrze současnou upíří literaturu a s pomocí literatury naučné po vzniku, původu a vývoji upířího mýtu. Žáci se seznámí s kompletním vývojem literárního druhu upírů, od prvních zmínek o revenantech v klasické literatuře, až po moderní upíří ságy pro náctileté čtenáře.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
k řešení problémů: vyhledává informace z různých zdrojů, nachází shodné i odlišné znaky);
k učení: kriticky pozoruje; získané výsledky kriticky porovnává).

Zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (porovnává různá ztvárnění téhož námětu, odlišuje fakta od názorů a hodnocení, hledá v dostupných informačních zdrojích)
Informační a komunikační technologie (ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů)

Zapojuje průřezová témata:
Mediální výchova (využívá potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy; posiluje schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům).

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Jak se stát MALÝM velkým spisovatelem

vhodné pro 3.–9. třídy ZŠ
Dílna tvůrčího psaní. Práce nad knihou Tvůrčí psaní pro malé spisovatele a spisovatelky hravým způsobem si žáci vyzkouší psaní vlastních textů. Úkoly obsažené v besedě rozvíjí fantazii a tvůrčí lehkost při psaní uměleckých textů.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky v kultivovaném písemném projevu
sociální a personální: svou prací, chováním a výsledky podporuje vlastní sebedůvěru a rozvoj
pracovní: hodnotí výsledky práce z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu

Zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě jazykových projevů nebo vlastním tvořivém psaní; vyjadřuje se kultivovaně, používá výstižné jazykové prostředky; tvoří vlastní literární text)

Zapojuje průřezová témata:
Mediální výchova (rozvíjí komunikační schopnosti; využívá vlastní schopnosti a dovednosti přizpůsobit se zadaným cílům)
Osobnostní a sociální výchova (utváří si pozitivní – nezraňující – postoj k sobě samému).

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Praha odlišných kultur za doby Karla IV.

vhodné pro 4.–6. třídy ZŠ
Poznávání různých pražských obyvatel s jejich rozdílnou kulturou pomocí hravého programu, v němž se žáci stanou sami aktéry příběhu.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
k učení: propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, vytváří si komplexnější pohled na společenské jevy
k řešení problémů: uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, zhodnotí výsledky svých činů
komunikativní: naslouchá druhým lidem, porozumí jim
občanská: respektuje a vnímá naše kulturní a historické tradice a dědictví

Zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (formuluje vlastní dojmy z četby nebo jiného uměleckého díla);
Dějepis (ilustruje postavení jednotlivých vrstev ve středověké společnosti);
Výchova k občanství (rozpozná projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých, kriticky je hodnotí).

Zapojuje průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (uvědomuje si hodnotu různosti lidí a jejich názorů);
Multikulturní výchova (rozvíjí dovednosti komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin);
Výchova k myšlení v evropských a globálních (kultivuje postoj k Evropě jako širší vlasti; podporuje pozitivní postoj k tradičním evropským hodnotám).

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Komiksová dílna

vhodné pro 5.–7. třídy ZŠ
Během práce v komiksové dílně se žáci seznámí s počátky komiksu a s některými komiksovými knihami, které knihovna nabízí. Sami se pokusí komiks vytvořit, a to na základě znalostí, které získali během společné diskuze.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
komunikativní: rozumí různým typům textů a obrazových materiálů, aktivně je využívá k zapojení do společenského dění

Zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (rozlišuje literární druhy a žánry, porovnává jejich funkce);
Výtvarná výchova (využívá obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností).

Zapojuje průřezová témata:
Mediální výchova (uvědomuje si možnost svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnost za způsob jejich formulace a prezentace);
Osobnostní a sociální výchova (porozumí sobě samému a druhým).

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Bajky

vhodné pro 3. třídy ZŠ
Obsah besedy tvůrčím způsobem učí žáky formulovat základní charakteristiku literárního žánru bajka. Pomocí literárních ukázek budou žáci schopni rozlišit žánr bajky od žánru pohádky (případně dalších – v závislosti na probrané látce). Jsou jim představeny kanonické sbírky bajek a jejich poetika. Díky tvorbě myšlenkových map si děti lépe zapamatují probírané skutečnosti.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
k učení: žák se učí samostatnému myšlení, formulování výstupů, učí používat myšlenkovou mapu
komunikativní: žáci pracují ve skupinách, v rámci nichž musí adekvátně komunikovat a formulovat své názory, při diskuzi s celou třídou procvičují formulování smysluplného komunikátu před větším počtem posluchačů
k řešení problémů: získává informace, které používá k řešení úkolu
pracovní: pracuje ve skupině, v níž je nucen kooperovat; učí se organizovat čas díky omezenému časovému limitu na jednotlivé úkoly

Program zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (žák rozpoznává výrazné rysy žánru, učí uceleně reprodukovat přečtený text)

Program zapojuje průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (žák rozvíjí dovednosti ke spolupráci v týmu, pomáhá utvářet dobré mezilidské vztahy mezi žáky)

Stejnou formou jsou s žáky probírána témata:
pohádky (2. třídy ZŠ)
báje a mýty (4. třídy ZŠ)
pověsti a legendy (4. třídy ZŠ)

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Útěk Kryšpína N. – šikana

vhodné pro žáky 3.–7. tříd ZŠ, pro třídy s problémem šikany
Formou krátkých úryvků textu knihy jsou žáci postupně seznámeni s příběhem šikanovaného chlapce. Na základě debaty ve skupinách a následné celotřídní diskuze žáci sami detekují problémy v chování literárních postav, jsou schopni vcítit se do postavy šikanovaného chlapce, uvědomit si důsledky činů knižních postav a celou situaci nahlížet i optikou reálného světa, tedy jejich třídního kolektivu.
Beseda je vhodná pro třídy, které se potýkají s nejrůznější formou šikany. Hlavní téma besedy, tedy šikana a její nejrůznější podoby, není žákům sděleno ihned při příchodu do knihovny. Beseda je vedena jako „povídání si o knížce“, žáci jsou seznámeni s autorkou a jejím dílem. Při postupném odkrývání příběhu jsou žáci jakoby mimoděk seznamováni s Kryšpínovou těžkou situací a na základě společné diskuze se do ní vžívají.
V závěru besedy se již otevřeně hovoří o šikaně a jejich typech a druzích.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
komunikativní: v rámci diskuze ve skupinkách a diskuze se třídou se žák učí formulovat své myšlenky a názory v logickém sledu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim a vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuze a vhodně argumentuje
občanské: žák je schopen vcítit se do druhých
sociální a personální: na základě vztahů ve třídě se snaží najít nový postoj ke spolužákům
k řešení problémů: snaží se během diskuze najít řešení situace šikanovaného dítěte; přemýšlí, jak šikanovanému dítěti pomoci, vnímá problémovou situaci, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, plánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Program zasahuje do vzdělávacích oborů:
Člověk a společnost (žák si osvojuje znalosti potřebné k aktivnímu a zdravému soužití v demokratické společnosti, učí se respektu a toleranci)
Člověk a jeho svět (učí se kooperaci v rámci skupiny, uvědomuje si problémy, které provází soužití lidí)
Český jazyk a literatura (seznámí se s osobou autorky a její tvorbou)

Program zapojuje průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (žák se učí morálnímu jednání uvnitř sociální skupiny)

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Ilustrátoři

vhodné pro žáky 4.–5. tříd ZŠ
Prostřednictvím knih s ilustracemi se žáci seznámí s významnými ilustrátory dětských knih a naučí se vnímat základní rysy jejich tvorby.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
k učení: žák vyhledává a třídí informace, na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, propojuje znalosti z různých vzdělávacích oblastí
komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
pracovní: umí využívat informační materiály a aktivně v nich vyhledávat informace

Program zasahuje do vzdělávacích oborů:
Umění a kultura (žák rozvíjí své estetické cítění, rozpoznává typické prvky vizuálně obrazného vyjádření jednotlivých ilustrátorů)

Program zapojuje průřezová témata:
Mediální výchova (žáci se učí vnímat knihu jako umělecký artefakt a jako médium, které obsahuje textovou i obrazovou složku)

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Kočkopes Kvído

vhodné pro žáky 2.–4. tříd
Prvky besedy podporují dětskou představivost a zároveň dětem přibližují autora knihy. Žáci se učí vnímat čtení jako zábavnou činnost, díky níž mohou proniknout do jakéhokoliv fikčního světa literatury. Lektor žákům vysvětluje důležitost četby a schopnosti porozumění textu. Vysvětluje pojem sekundární negramotnost. Srovnává literární a audiovizuální prožitek. V závěrečné diskuzi žáci formulují svůj názor na tuto problematiku.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
k učení: žák poznává smysl a cíl učení, má k učení pozitivní vztah, je schopen posoudit důležitost četby a porozumění textu
komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky, logicky zasazuje získané informace do souvislostí, kultivovaně se vyjadřuje, je schopen komunikovat v rámci velkého třídního kolektivu a dodržovat pravidla diskuze

Program zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (žák se seznamuje s osobností a dílem autora)

Program zapojuje průřezová témata:
Mediální výchova (žák vnímá knižní médium jako prostředek zábavy, získávání informací k dalšímu učení, chápe důležitost literatury pro kulturní rozvoj společnosti)

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

INFORMAČNÍ LEKCE

vhodné pro všechny věkové kategorie: MŠ, ZŠ i SŠ
i) mladší předškolní a školní věk
ii) starší školní věk, žáci SŠ

1) Seznámení s knihou

i) co je to kniha, jak se ke knize chováme, jak knihy uskladňujeme, jak knihy ochráníme
ii) jednotlivé části knihy, knihovny, knihkupectví, nakladatelství, ilustrátoři, spisovatelé

2) Seznámení s knihovnou

i) co je to knihovna, kde se nachází, co čtenářům nabízí, prohlídka dětského oddělení, které knihy jsou pro mě vhodné
ii) provedení po budově, ukázka všech oddělení

3) Výpůjční řád

i) jak si půjčit knihu, jak vrátit knihu, na jak dlouho knihu půjčuju, co znamenají údaje v průkazce, jak mohu knihu prodloužit
ii) výpůjční řád celé knihovny, služby knihovny, informační databáze, čtenářské poplatky, upomínky, čtenářské online konto, online katalog

4) Krásná a naučná literatura

i) jaký je rozdíl mezi naučnou a krásnou literaturou, které knihy jsou pro mě vhodné
ii) MDT, jednotlivé sekce v jednotlivých odděleních – fantasy a sci-fi, romány pro dívky, detektivky, komiksy, poezie, novinky, …

5) Jak vybrat knihu

i) podle čeho mohu knihu vybírat – přebal, ilustrace, autor, žánr, anotace, online katalog, doporučení; jaké knihy jsou pro mě vhodné

program zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

HRAVÉ INFORMAČNÍ LEKCE – opravdu si hrajeme na nemocnici

Kniha na operačním sále (knihoopravna)

Co všechno může knihu poškodit. Jak se poškozením bránit. Jak knihu před poškozením chránit. Kde knihu bezpečně ukládat. Co všechno se knihám může stát. Proč je důležité, aby v knihovně měla každá kniha své místo. Jak knihy opravovat, slepovat, obalovat.
Žáci se seznámí s jednotlivými hmatatelnými částmi knihy: obálka, přebal, hřbet, záložka, kapitálek, předsádka, knižní blok. Rovněž se naučí pojmy: titul, patitul, signet, tiráž, paginace, kapitola, obsah, rejstřík.

Kniha na porodním sále

Jak se rodí knihy. Knihy od počátku po současnost. Knihy od nápadu po realizaci.
Žáci se seznámí se vznikem knihy jako informačního média. Pochopí pojmy: papyrus, pergamen, kodex, rukopisy, blokový tisk, knihtisk, inkunábule.
Dále se žáci seznámí s procesem vzniku knihy v dnešní knižní produkci. Pochopí význam pojmů: autor, nakladatelství, redaktor, odborný korektor, jazykový korektor, ilustrátor, sazba, obálka, tiráž, knižní produkce, tiskárna, knihkupectví.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
k učení: žák je schopen samostatně pozorovat a aplikovat naučení poznatky, operuje s novými pojmy a umí je použít ve vhodných konotacích
sociální a personální: spolupracuje ve skupině, přispívá k diskuzi, podílí se na příjemné atmosféře v týmu
občanské: chápe, respektuje a chrání kulturní dědictví
pracovní: bezpečně používá zapůjčené nástroje, dbá pokynů lektora

Program zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (žák pozná proces vzniku knihy)
Umění a kultura (chápe knihu jako kulturní dědictví, knihu jako umělecké dílo)

Program zapojuje průřezová témata:
Mediální výchova (žák chápe knihu jako informační médium, učí se s ní pracovat; zachází s ní obezřetně tak, aby nedošlo k poškození tiskoviny)

program zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Zhudebněná poezie

vhodné pro 5.–9. třídy ZŠ
Žáci v této lekci budou prohlubovat znalosti poezie. Naučí se aktivně rozlišovat zhudebněnou báseň a písňový text, upevní si znalost pojmů „verš“, „rým“, „rytmus“, „sylabotónický systém“.

Program rozvíjí klíčové kompetence:
komunikativní: obhajuje svůj názor, vhodně argumentuje a reaguje na návrhy druhých
k učení: žák je schopen samostatně pozorovat a aplikovat naučené poznatky, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy, propojuje informace a efektivně je využívá v procesu učení
občanské: respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům
pracovní: dodržuje stanovená pravidla

Zasahuje do vzdělávacích oborů:
Český jazyk a literatura (rozpoznává výrazné rysy autorů poezie; uceleně recituje poezii, reflektuje kulturně historické aspekty vzniku jednotlivých básní, později písní).
Hudební výchova (rozvíjí individuální poslechové a rytmické schopnosti, aktivně vnímá hudbu)

Zapojuje průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě; rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci)

besedu zajišťuje: Michaela Sehnalová,
sehnalova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět