Vyhodnocení výtvarné soutěže 2016

vyhodnocení výtvarné soutěžePro děti místních knihoven byla letos v březnu vyhlášena výtvarná soutěž Skřítek mezi knížkami. Děti nám vytvořily spoustu nápaditých výtvarných ztvárnění skřítka, který obývá v noci knihovnu. 5. 10. 2016 při besedě se spisovatelkou Zuzanou Pomykalovou nejúspěšnější výtvarníci převzali diplom a knihu. Naši vítězové jsou Anička Parkosová (knihovna Lukavec), Matěj Parkos (knihovna Lukavec), Bára Götzová (knihovna Milovice). Vyhodnoceným výtvarníkům ještě jednou blahopřejeme. Číst dál →

Vyhlášení výtvarné soutěže 2016

Úsek regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti Skřítek mezi knížkami. Více informací o soutěži najdete ZDE.

Knihovnice a knihovníci se setkali v Jičíně

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 proběhlo setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu. Po tradičním uvítání účastníků ředitelkou knihovny Mgr. Janou Benešovou proběhlo první slavnostní předání ceny Knihovna Jičínska 2015. Titul Knihovna Jičínska 2015 převzala pro Lidovou knihovnu Mlázovice dlouholetá knihovnice Blanka Johnová z rukou Mgr. Jany Benešové. Blahopřát knihovnici přijel starosta Tomáš Komárek. Číst dál →

Knihovník/knihovnice roku 2015

knihovnice roku 20154. listopadu 2015 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnilo Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo slavnostní udělení titulů knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2015. Mezi oceněnými byly metodička Dana Michlová z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně v doprovodu starosty Jičína JUDr. Jana Malého a knihovnice Obecní knihovny Sobčice Jitka Šidáková v doprovodu členky obecní komise pro kulturu Marie Horákové. Za jičínskou knihovnu blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Číst dál →

Vyhodnocení fotografické soutěže 2015

Pro čtenáře a knihovníky jičínského regionu byla letos v březnu vyhlášena fotografická soutěž V naší knihovně to žije. Vítězové soutěže 8. října 2015 převzali v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně z rukou spisovatelky Ireny Fuchsové čestná uznání. Gratulujeme Zdeňce Bittnerové z knihovny v Ostružně, Věře Jirkové z knihovny v Milovicích, Lence Knapové z Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce a Evě Trojanové z knihovny v Železnici. Vyhodnoceným knihovnicím ještě jednou blahopřejeme. Číst dál →

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně připravila tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Expozice muzea je jedinou výstavou v České republice, která shrnuje dějiny školství, učitelstva a vzdělanosti od středověku až po současnost včetně nadčasového odkazu J. A. Komenského. Pedagogická knihovna je veřejně přístupná, shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd. Zajímavého výletu se zúčastnilo 30 knihovníků z celého okresu Jičín. Číst dál →

Volanice otevírají knihovnu

knihovna VolanicePo osmnácti letech se 27. 4. 2015 ve Volanicích opět otevřela knihovna. Byla uzavřena v roce 1997. Poslední knihovník Josef Kosina se o knihovnu staral od roku 1983 až do uzavření. Nová knihovnice Petra Arletová a starostka Kateřina Kosinová se ve spolupráci s úsekem regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně s nadšení podílely na mravenčí práci spojené se založením knihovny.

Výkon regionálních funkcí

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je na základě smlouvy ze dne 29. 1. 2002 uzavřené se SVK Hradec Králové pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí na okrese Jičín. Regionální funkce knihoven podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci zajišťuje pověřená knihovna základním knihovnám v regionu především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb, které jsou poskytovány menším městským a především obecním knihovnám v příslušném kraji.

Oddělení regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně zajišťuje tyto služby:

  • tvorba výměnných knihovních fondů pořízených z rozpočtu kraje, jejich cirkulace a distribuce
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • servis automatizovaného knihovního systému (AKS)
  • statistika knihovnických činností
  • pomoc při administraci webových stránek knihoven

Pro více informací můžete nahlédnout do příručky Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Standard pro dobrou knihovnu – metodický pokyn Ministrestva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Standard pro dobrý knihovní fond – metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky.

Síť obsluhovaných knihoven

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je základní knihovna pověřená výkonem RF.

Obsluhuje 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem a 64 knihoven s dobrovolným knihovníkem, více adresář knihoven regionu. Jednotlivé knihovny můžete najít v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR.

Metodickou pomoc poskytujeme knihovně Regionálního muzea a galerie Jičín.

Do regionálního knihovního systému (REKS) je napojeno 37 místních knihoven regionu. Tyto knihovny jsou plně automatizovány a mají katalog vystavený na svých webových stránkách (v rámci budování celookresního souborného katalogu).

Místní knihovna Vidonice byla napojena na Verbis Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce, pod kterou jako pobočka patří.

Webové stránky má 60 knihoven.

Legislativní rámec

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovna v Jičíně byla pověřena Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové výkonem RF pro knihovny okresu Jičín.