Tisková konference


Začátek jara už tradičně patří v knihovnách pouze čtenářům.

Knihovny Jičínska se každoročně připojují k celostátní akci Březen měsíc čtenářů. Proto se v pátek na snídani v knihovně setkaly vedoucí městských knihoven regionu v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně  se zástupci regionálních médií. Číst dál →

Piktogramy


Novinka

Pro jednodušší orientaci ve fondu pro knihovnice malých knihoven a především pro čtenáře, používá regionální oddělení Knihovny Václava Čtvrtka tematické piktogramy pro označení knih.

Knihovník/knihovnice roku 2017

Knihovník roku 2017

18. října 2017 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnilo Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo slavnostní udělení titulů knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2017. Knihovnicí roku pro letošní rok se stala paní Jiřina Perná, knihovnice Místní knihovny Mladějov, v doprovodu starosty Petra Horniga. Za jičínskou knihovnu blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Na fotky z vyhlášení se  můžete podívat ve fotogalerii. Číst dál →

Hospitál Kuks a Městská knihovna Hořice

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 11. května 2017 připravila tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Městské knihovny Hořice a na hospitál Kuks. Při prohlídce hospitálu Kuks se knihovníci dozvěděli vše důležité o osobnosti hraběte Františka Antonína Šporka a o původním účelu celého komplexu – hospitální činnosti milosrdných bratří. Zajímavého výletu se zúčastnilo 40 knihovníků z celého okresu Jičín. Podívejte se na fotografie ze zájezdu a krátké video. Číst dál →

Už podruhé bylo předáno ocenění Knihovna Jičínska

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 proběhlo setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu. Po tradičním uvítání účastníků proběhlo po druhé slavnostní předání ceny Knihovna Jičínska 2016. Titul Knihovna Jičínska 2016 převzala pro Lidovou knihovnu Úhlejov dlouholetá knihovnice Daniela Valentová z rukou Mgr. Jany Benešové. Blahopřát knihovnici přijela starostka Lenka Šedivá, DiS., a manžel Petr Valenta, který se aktivně zapojuje do činnosti knihovny. Na fotky z vyhlášení se můžete podívat ve fotogalerii. Číst dál →

Knihovník/knihovnice roku 2016

knihovnice roku 20169. října 2016 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnilo Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo slavnostní udělení titulů knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2016. Knihovnicí roku pro letošní rok se stala paní Světla Krausová, knihovnice Místní knihovny Valdice, v doprovodu starosty Zdeňka Žurka. Za jičínskou knihovnu blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Číst dál →

Výkon regionálních funkcí

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je na základě smlouvy ze dne 29. 1. 2002 uzavřené se SVK Hradec Králové pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí na okrese Jičín. Regionální funkce knihoven podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci zajišťuje pověřená knihovna základním knihovnám v regionu především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb, které jsou poskytovány menším městským a především obecním knihovnám v příslušném kraji.

Oddělení regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně zajišťuje tyto služby:

  • tvorba výměnných knihovních fondů pořízených z rozpočtu kraje, jejich cirkulace a distribuce
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • servis automatizovaného knihovního systému (AKS)
  • statistika knihovnických činností
  • pomoc při administraci webových stránek knihoven

Pro více informací můžete nahlédnout do příručky Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Standard pro dobrou knihovnu – metodický pokyn Ministrestva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Standard pro dobrý knihovní fond – metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky.

Síť obsluhovaných knihoven

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je základní knihovna pověřená výkonem RF.

Obsluhuje 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem a 64 knihoven s dobrovolným knihovníkem, více adresář knihoven regionu. Jednotlivé knihovny můžete najít v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR.

Metodickou pomoc poskytujeme knihovně Regionálního muzea a galerie Jičín.

Do regionálního knihovního systému (REKS) je napojeno 37 místních knihoven regionu. Tyto knihovny jsou plně automatizovány a mají katalog vystavený na svých webových stránkách (v rámci budování celookresního souborného katalogu).

Místní knihovna Vidonice byla napojena na Verbis Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce, pod kterou jako pobočka patří.

Webové stránky má 60 knihoven.

Legislativní rámec

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovna v Jičíně byla pověřena Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové výkonem RF pro knihovny okresu Jičín.