Výkon regionálních funkcí

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je na základě smlouvy ze dne 29. 1. 2002 uzavřené se SVK Hradec Králové pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí na okrese Jičín. Regionální funkce knihoven podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci zajišťuje pověřená knihovna základním knihovnám v regionu především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Síť obsluhovaných knihoven

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je základní knihovna pověřena výkonem RF.

Obsluhuje 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem a 64 knihoven s dobrovolným knihovníkem,více adresář knihoven regionu. Jednotlivé knihovny můžete najít v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR

Metodickou pomoc poskytujeme knihovně Regionálního muzea a galerie Jičín.

Do regionálního knihovnického systému /REKS/ je napojeno 37 místních knihoven regionu. Tyto knihovny jsou plně automatizovány a mají katalog vystavený na svých webových stránkách /v rámci budování celookresního souborného katalogu/.

Místní knihovna Vidonice byla napojena na Verbis Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce, pod kterou jako pobočka patří.

Webové stránky má 60 knihoven.

Legislativní rámec

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovna v Jičíně byla pověřena Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové výkonem RF pro knihovny okresu Jičín.

← zpět


Top